PRIVACYBELEID

VERKLARING INZAKE PRIVACY EN COOKIES MET BETREKKING TOT DE WEBSITE VAN BASKETBALCLUB HASSELT BT

Deze website (de ″Website″) wordt uitgebaat door BASKETBALCLUB HASSELT BT, secretaris Timmerman Jan, Grote Negenbundersstraat 39, 3500 Hasselt

 (″wij″ of ″we″).
Wij hechten zeer veel belang aan de privacy van de bezoekers van de Website (″u″).
We verbinden ons ertoe om te handelen in overeenstemming met wetgeving inzake gegevensbescherming die regelt hoe wij uw persoonsgegevens mogen verwerken, en die u bepaalde rechten verleent met betrekking tot deze gegevens.

 

WAAROP HEEFT DEZE VERKLARING BETREKKING?

In deze privacyverklaring (de ″Verklaring″) wordt beschreven hoe we de persoonsgegevens gebruiken die wij verzamelen van bezoekers van de Website of die zij ons verschaffen, inclusief persoonsgegevens die we verkrijgen wanneer we diensten via de Website aanbieden (de ″Diensten″) en de gegevens die we verzamelen in het kader van de organisatie van wedstrijden en competities binnen het kader van Hasselt BT.
U mag de Diensten alleen gebruiken als u ouder bent dan 16 jaar.
We leveren deze Verklaring omdat u het recht hebt om te weten welke gegevens we over u verzamelen, hoe we die beschermen en gebruiken, en onder welke omstandigheden die aan anderen meegedeeld zullen worden.
In deze Verklaring worden ook uw rechten inzake gegevensbescherming beschreven, inclusief uw recht om bezwaar te maken tegen bepaalde aspecten van de verwerking door ons.
Meer informatie over uw rechten, en hoe u die kunt uitoefenen, vindt u hieronder.
We behouden ons het recht voor om deze Verklaring te allen tijde te wijzigen.
Als we deze Verklaring wezenlijk wijzigen, zullen we u daarover informeren per e-mail of via een bekendmaking op de website.
Indien nodig zullen we uw toestemming vragen.

 

GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

In deze Verklaring wordt uitgelegd hoe we de persoonsgegevens gebruiken die we verzamelen van Gebruikers van onze Website of die deze Gebruikers aan ons verschaffen.
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens over u wanneer u communiceert met ons en onze Website, en wanneer u deelneemt aan ons competitie en/of evenementen en onze Diensten gebruikt. Deze gegevens omvatten:
- Uw naam en voornaam
- Uw geslacht
- Uw leeftijd/geboortedatum en -plaats
- Uw rijksregisternummer
- Uw functie binnen het team
- Uw e-mailadres en telefoonnummer
- Uw postadres, straat en huisnummer - postcode en gemeente

 

ZO GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS

We gebruiken de gegevens die u ons verschaft voor de volgende doeleinden:
1. Zoals voor ons nodig is om ons activiteiten en onze gerechtvaardigde belangen uit te oefenen, en voor zover onze belangen niet strijdig zijn met uw rechten op gegevensbescherming, in het bijzonder voor het volgende:
- Beantwoorden van uw vragen.
- Ondersteunen van uw deelname aan wedstrijden en evenementen.
- Als hulp voor ons om betere producten en Diensten aan te bieden en om ons te helpen onze Website, middelen en Diensten te verbeteren.
- Verzekeren van de beveiliging van onze websites en IT-systemen en beschermen van onze rechten.
- We zullen indien nodig gegevens gebruiken in verband met wettige claims, naleving, en in het kader van regelgeving en onderzoek (dit omvat het bekendmaken van die gegevens in verband met juridische processen of procesvoering).
2. Voor wettelijk vereiste doeleinden: dit is om te voldoen aan verzoeken van overheden en verzekeringen of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.
3. Om te voldoen aan een overeenkomst, of om maatregelen te nemen in verband met een overeenkomst: dit is van belang als u bij ons deelneemt aan wedstrijden die wij organiseren.
4. Per ploeg dient ten minste één correspondentie adres, telefoonnummer én mailadres (dit van de clubsecretaris) zichtbaar op de Website te worden gepubliceerd opdat bezoekers van de Website op eenvoudige wijze een contactpersoon per ploeg kunnen vinden en voor de dagdagelijkse werking van de vereniging (o.a. met het oog op eventueel aanwerven van nieuwe leden en/of ten behoeve van verenigingen of personen die hier behoefte aan hebben).
5. Per ploeg zouden we de naam en telefoonnummer van een ploegafgevaardigde op de Website publiceren opdat andere teams bij eventuele dringende zaken een tweede persoon kunnen contacteren. Deze persoon is liefst niet de clubsecretaris.
6. Elke ploeg van ons afdeling krijgt een anoniem mailadres aangeboden, bezoekers of gebruikers van dit mailadres hebben geen zicht op het achterliggende mailadres(sen) waarnaar de mail wordt doorgestuurd. De clubs zelf kunnen bepalen naar wie deze mails worden doorgestuurd.

 

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN UW GEGEVENS

We delen uw persoonsgegevens binnen Hasselt BT en met verenigingen en verzekeringen die betrokken zijn bij de uitvoering van de hierboven vermelde verwerking en/of de activiteiten die wij organiseren.
Als we in de toekomst uw persoonsgegevens willen delen met derden die niet optreden als onze vertegenwoordigers of dienstverleners, zullen we u daarover inlichten en u gelegenheid geven om dat te weigeren.
Als ons vereniging of de overkoepelende FROS verkocht wordt, samengaat met en/of overgaat in een ander bedrijf, worden uw details bekendgemaakt aan de nieuwe eigenaars van het vereniging.
Uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt als bekendmaking vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als het voor ons anderszins nodig is om onze rechten, de rechten van onze gelieerde bedrijven of verenigingen, de rechten of veiligheid van eender welke persoon of het publiek, en rechten van onze Gebruikers of een derde te beschermen.

 

BEVEILIGING

We hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen incidenteel verlies en tegen toegang, gebruik, wijziging of bekendmaking door of aan onbevoegden.
We passen algemeen geaccepteerde standaarden toe om persoonsgegevens die Gebruikers aan ons verstrekken te beschermen, zowel tijdens verzending als na ontvangst ervan.
Geen enkele wijze van verzending via het Internet, en geen enkele elektronische opslagwijze, is echter 100% veilig.
Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens met commercieel acceptabele middelen te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan dus niet garanderen.

 

COOKIES

We kunnen cookies gebruiken om de Website gebruiksvriendelijker en nuttiger te maken.
Wanneer u de Website bezoekt, sturen onze servers dan een cookie naar uw computer.
Cookies op zichzelf identificeren u niet persoonlijk maar detecteren eenvoudig de webbrowser die u gebruikt.
Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies.
Sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u de webbrowser sluit of de computer uitschakelt.
Permanente cookies blijven op uw computer nadat u de webbrowser sluit of de computer uitschakelt.
U kunt permanente cookies verwijderen door de instructies in de Help-informatie van uw webbrowser te volgen.
Als u ervoor hebt gekozen om u bij ons te identificeren, gebruiken we sessiecookies die versleutelde gegevens bevatten om u uniek te kunnen identificeren.
We gebruiken permanente cookies die alleen wij kunnen lezen en gebruiken om browsers te identificeren die de Website eerder bezocht hebben.
Als Gebruikers ons identificeerbare gegevens verschaffen over zichzelf, krijgen deze een unieke id.
Deze unieke id wordt gekoppeld aan een permanente cookie die we in de webbrowser van de Gebruiker plaatsen.
We zijn zeer voorzichtig inzake de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens in permanente cookies.
We slaan bijvoorbeeld geen accountnummers of wachtwoorden op in permanente cookies.
Als u cookies wilt verwijderen die reeds op uw computer aanwezig zijn, raadpleeg dan de handleiding van uw browser voor aanwijzingen hoe u het bestand of de map met cookies kunt vinden.
Merk op dat u bepaalde delen of functies van de Website mogelijk niet kunt gebruiken als u onze cookies verwijdert of toekomstige cookies uitschakelt.
Voor meer informatie over cookies, raadpleeg: www.allaboutcookies.org of raadpleeg www.youronlinechoices.eu, waar u meer informatie vindt over gericht adverteren op basis van surfgedrag en over online privacy.
We gebruiken de volgende cookies:
Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn essentieel om de Website te bezoeken en de functies daarvan te gebruiken.
Zonder deze cookies kunnen we u de diensten niet aanbieden waar u naar gevraagd had, zoals het bewaren van uw inloggegevens of ingeven van wedstrijduitslagen.

 

LOGBESTANDEN

Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan die op in logbestanden.
Deze informatie identificeert niet afzonderlijke Gebruikers.
We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan uw persoonsgegevens.

 

LINKS NAAR ANDERE SITES

De Website bevat links naar andere websites waarover we geen controle hebben.
We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites die u via deze website wilt raadplegen.
We raden u aan om het privacybeleid van die andere websites te lezen zodat u begrijpt hoe die uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

 

CONTENT DIE U UPLOADT

U dient zich ervan bewust te zijn dat als u opmerkingen, ideeën, suggesties en/of content met vermelding van uw naam of initialen uploadt naar delen van de Website die andere Gebruikers kunnen zien, of als u zulke informatie direct aan ons verschaft, we uw opmerkingen, ideeën en suggesties evenals uw naam voor onze doeleinden kunnen gebruiken.
Als u van gedachten verandert en niet meer wilt dat uw informatie op die manier gebruikt wordt, contacteer ons dan via de contactgegevens hieronder.

 

BEWAREN VAN GEGEVENS

Als we persoonsgegevens met uw toestemming verwerken, verwerken we de gegevens tot u ons verzoekt daarmee te stoppen en nog een korte tijd daarna (de tijd die nodig is om uw verzoek toe te passen).
We registreren ook dat u ons verzocht hebt om uw gegevens niet voor onbepaalde duur te verwerken, zodat we in de toekomst aan uw verzoek kunnen beantwoorden.
Als we persoonsgegevens verwerken in verband met de uitvoering van een overeenkomst of Dienst, of voor een wedstrijd of als anders noodzakelijk is om u als lid te dienen, bewaren we die informatie gedurende vijf (5) jaar (tenzij anders is vereist door lokale wetgeving) vanaf het tijdstip van uw laatste interactie met ons.

 

UW RECHTEN

U hebt het recht ons om een kopie van uw persoonsgegevens te verzoeken.
U hebt ook het recht ons te verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of om de verwerking ervan te beperken (stoppen van actieve verwerking), en om de persoonsgegevens die u ons voor een overeenkomst of met uw toestemming verstrekt hebt op een gestructureerde, algemeen gebruikte en in een door een machine leesbare vorm te verkrijgen, en om ons te verzoeken om deze gegevens met een andere verwerkingsverantwoordelijke te delen (overdragen).
U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (in het bijzonder, als het voor ons niet noodzakelijk is om de gegevens te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke vereiste te voldoen, of als we de gegevens voor direct marketing gebruiken).
Deze rechten kunnen beperkt worden, bijvoorbeeld als door aan uw verzoek te voldoen persoonsgegevens van een andere persoon bekendgemaakt zouden worden of de privacyrechten van anderen geschonden zouden worden, of als u ons verzoekt om informatie te verwijderen die we wettelijk moeten bewaren of waarvoor we dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om die te bewaren.
Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u ons contacteren via de contactgegevens hieronder.
Als u twijfels hebt die niet beantwoord zijn, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming waar u woont, werkt of waar u meent dat een inbreuk heeft plaatsgevonden.
U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om de Website te bezoeken.
Als u onze Diensten gebruikt, vragen we u om ons informatie te verstrekken.
Als we u vragen om ons informatie te verstrekken, zullen we duidelijk maken of de informatie waar we naar vragen verstrekt moet worden om u de gewenste dienst aan te bieden en of het verstrekken van de gevraagde informatie optioneel is.
Als u beslist die informatie niet te verstrekken, kunt u sommige Diensten mogelijk niet gebruiken.

 

BIJWERKEN VAN UW GEGEVENS

Als u de gegevens die we over u bewaren wilt wijzigen of bijwerken, contacteer ons dan via de contactgegevens hieronder.

 

CONTACTGEGEVENS

Hasselt BT is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Als u vragen hebt over deze Verklaring, contacteer ons dan op info@hasseltbt.be

 

Laatste revisie 13 oktober 2021